Plan działania Ontario: Odpowiedź na COVID-19

Published on March 31, 2020

Plan działania Ontario: Odpowiedź na COVID-19

Premier Ford i minister Philips ogłaszają wykorzystanie dodatkowych zasobów medycznych oraz

wsparcie dla osób, miejsc pracy i pracodawców

 

WIADOMOŚCI 25 marca 2020 r.

TORONTO — Dziś minister finansów Rod Philips ogłosił Plan działania Ontario: Odpowiedź na COVID-19 (Aktualne informacje gospodarcze i podatkowe z marca 2020 r.).

Rządowy plan działania to pierwszy krok w ramach odpowiedzi rządu na COVID-19. Zakłada on 7 mld dolarów dodatkowych zasobów na system opieki zdrowotnej i bezpośrednie wsparcie osób i miejsc pracy. Oznacza to również udostępnienie wsparcia rzędu 10 mld dolarów dla osób i firm poprzez odroczenia podatków i innych opłat, aby usprawnić ich przepływ gotówkowy, chroniąc miejsca pracy i budżety domowe.

Ta odpowiedź w postaci 17 mld dolarów to niezwykle ważny pierwszy krok do zagwarantowania, że nasz system opieki zdrowotnej, społeczności i gospodarka są przygotowane na stawienie czoła stojącym przed nami wyzwaniom. Plan zakłada historyczny poziom ostrożności, włącznie z dedykowanym funduszem awaryjnym na walkę z COVID-19 w wysokości miliarda dolarów, w ramach dodatkowych inwestycji w służbę zdrowia, oraz bezprecedensową rezerwę w wysokości 2,5 mld dolarów oraz zwiększony fundusz awaryjny w wysokości 1,3 mld dolarów, w celu zapewnienia stałej elastyczności reagowania na zmieniającą się sytuację na świecie.

Plan obejmuje 3,3 mld dolarów dodatkowych zasobów na służbę zdrowia, w celu ochrony zdrowia i dobrostanu mieszkańców Ontario.

„Obecnie moim głównym priorytetem jako ministra finansów jest zapewnienie, że nasi pracownicy służby zdrowia z pierwszej linii frontu posiadają niezbędne zasoby do walki z epidemią COVID-19”, mówi minister Phillips. „Mieszkańcy Ontario mogą być pewni, że zrobimy wszystko, co trzeba, aby chronić ich zdrowie i dobrostan. Wspomniane dodatkowe zasoby zwiększą możliwości szpitali, ochronią naszych bliskich objętych długoterminową oraz pomogą pracownikom służby zdrowia w spłaszczeniu krzywej zarażeń i spowolnieniu rozprzestrzeniania się wirusa”.

Zdrowie

 •  Zobowiązanie do utworzenia funduszu awaryjnego na walkę z COVID-19 w wysokości miliarda dolarów na pokrycie powstających potrzeb w związku z wybuchem epidemii COVID- 19.
 • Inwestycja 935 milionów dolarów w sektor szpitali, w tym 594 miliony dolarów w celu przyspieszenia realizacji rządowego zobowiązania do zaradzenia problemom dotyczącym obłożenia, jak również 341 milionów dolarów na dodatkowe 1000 łóżek na oddziałach intensywnej terapii oraz 500 łóżek na oddziałach opieki nad osobami w stanie krytycznym, a także dodatkowe centra ocen.
 •  Zwiększenie finansowania służby zdrowia o 160 milionów dolarów w celu wsparcia monitorowania COVID-19, nadzoru, testów laboratoryjnych i domowych, przy jednoczesnym inwestowaniu w opiekę wirtualną oraz Telehealth Ontario.
 •  Inwestycja 243 milionów dolarów w rozwój potencjału sektora opieki długoterminowej, jak również finansowanie badań przesiewowych 24/7, więcej personelu, aby wspomóc kontrolę nad infekcją oraz zapasy i sprzęt do opanowania epidemii COVID-19.
 •  Inwestycja rzędu 75 milionów dolarów w celu zaopatrzenia personelu walczącego z COVID- 19 na pierwszej linii frontu w środki ochrony osobistej i najważniejsze zasoby medyczne.

W ramach planu działania Prowincja ogłosiła również wsparcie w kwocie 3,7 mld dolarów na bezpośrednią i pilną pomoc dla osób fizycznych i na ochronę miejsc pracy.

„Chciałbym, aby w czasie tej globalnej pandemii mieszkańcy Ontario skupili się na swoim zdrowiu i nie martwili się o utratę pracy albo związanie końca z końcem w obliczu nieoczekiwanych dodatkowych wydatków”, powiedział minister Phillips. „Staramy się ułatwić życie każdemu mieszkańcowi Ontario, jednocześnie zapewniając dodatkowe wsparcie tym, którzy najbardziej tego potrzebują”.

Kluczowe inicjatywy w ramach rządowego planu wzmocnienia odpowiedzi na epidemię COVID-19 oraz wsparcia osób fizycznych, rodzin, pracowników i pracodawców obejmują:

 

Ludzie i miejsca pracy

 •  Pomoc dla rodzin w pokryciu dodatkowych kosztów związanych z zamknięciem szkół i ośrodków dziennej opieki w czasie epidemii COVID-19, poprzez przekazanie jednorazowej płatności w kwocie 200 dolarów na dziecko do lat 12 oraz 250 dolarów na dzieci o specjalnych potrzebach, w tym dla dzieci zapisanych do szkół prywatnych.
 •  Propozycja podwojenia wypłat z Guaranteed Annual Income System (GAINS – Systemu Rocznego Dochodu Gwarantowanego) dla seniorów z niskimi dochodami, na okres sześciu miesięcy.
 •  Dofinansowanie tańszych rachunków za prąd dla uprawnionych odbiorców indywidualnych, rolniczych i małych firm poprzez zapewnienie ok. 5,6 mld dolarów na programy ograniczenia kosztów energii elektrycznej w latach 2020-21, co stanowi wzrost rzędu ok. 1,5 mld dolarów w porównaniu z planem Budżetu na 2019 r.
 •  Dalsze dofinansowanie tańszych rachunków za prąd poprzez ustalenie cen elektryczności dla odbiorców indywidualnych, rolniczych i małych firm korzystających z elektryczności wg taryfy zależnej od pory dnia, za najniższą stawkę, zwaną ceną poza godzinami szczytu, 24 godziny dziennie przez 45 dni, w celu wsparcia zwiększonego korzystania z elektryczności przez płatników ratalnych w ramach ich odpowiedzi na epidemię COVID-19, wychodząc naprzeciw obawom dotyczącym pomiarów czasu użytkowania.
 •  Cięcie podatków o 355 milionów dolarów dla około 57 000 pracowników poprzez proponowane tymczasowe zwiększenie zwolnienia z Employer Health Tax (EHT – podatku zdrowotnego dla pracodawców).
 •  Przekazanie 9 milionów dolarów bezpośredniego wsparcia rodzinom na rachunki za prąd poprzez zwiększenie kryterium uprawnień do programu Low-income Energy Assistance Program (LEAP – programu pomocy energetycznej dla osób o niskich dochodach) i zagwarantowanie, że w trakcie epidemii COVID-19 nie zostanie im odcięty gaz i prąd w związku z nieopłacaniem rachunków.
 •  Zapewnienie awaryjnych opcji opieki nad dziećmi, w celu wsparcia rodziców pracujących na pierwszej linii frontu, m.in. pracowników służby zdrowia, funkcjonariuszy policji, straży pożarnej i więziennictwa.
 •  Rozszerzenie dostępu do programu pomocy awaryjnej zarządzanego przez Ontario Works, w celu zapewnienia wsparcia finansowego dla osób doświadczających trudności finansowych oraz udzielenia pomocy większej liczbie osób w zaspokojeniu ich podstawowych potrzeb, takich jak opłacenie żywności i czynszu w okresie tej awaryjnej sytuacji w obszarze zdrowia publicznego.
 •  Zwiększenie o 148 milionów dolarów finansowania dla organizacji charytatywnych i instytucji społecznych o charakterze non-profit, takich jak banki żywności, noclegownie dla bezdomnych, kościoły i służby awaryjne, w celu zwiększenia ich zdolności reagowania na sytuację związaną z COVID-19, poprzez bezpośrednie finansowanie Consolidated Municipal Service Managers (administratorów skonsolidowanych usług komunalnych) oraz District Social Service Administration Boards (zarządów administracyjnych opieki społecznej w dystryktach), które przeznaczą te fundusze na potrzeby lokalne.
 •  Zapewnienie ulgi od kredytów i odsetek programu Ontario Student Assistance Program (OSAP – programu wsparcia studentów Ontario) na okres sześciu miesięcy, pozostawiając tym samym więcej pieniędzy w kieszeniach obywateli.
 •  Wspieranie regionów o niższym przyroście zatrudnienia poprzez propozycję nowej Corporate Income Tax Credit (ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych), Regional Opportunities Investment Tax Credit (ulgę w podatku w zakresie regionalnych możliwości inwestycyjnych).
 • Zapewnienie dodatkowego wsparcia w kwocie 26 milionów dolarów dla rdzennej ludności i społeczności, włącznie z pomocą w nagłych wypadkach dla rdzennej ludności miejskiej w potrzebie finansowej oraz w zakresie kosztów pracowników służby zdrowia i najważniejszych zasobów, aby dotrzeć do wszystkich oddalonych First Nations (Pierwotne Narody)

 

Rządowy plan obejmuje również kroki przewidujące udostępnienie wsparcia w kwocie 10 miliardów dolarów dla osób fizycznych i firm poprzez odroczenia podatków i innych opłat, w celu usprawnienia ich przepływów gotówkowych w nadchodzących miesiącach, w tym:

 •  Udostępnienie 6 miliardów dolarów poprzez zapewnienie pięciomiesięcznej ulgi od odsetek i kar dla firm, umożliwiając im składanie wniosków i dokonywanie płatności w odniesieniu do większości podatków wprowadzonych na szczeblu prowincji.
 •  Ponad 1,8 miliarda dolarów poprzez odroczenie o 90 dni zbliżającego się 30 czerwca przekazania gminnego podatku od nieruchomości związanych z edukacją na rzecz zarządów szkół, co zapewni gminom elastyczność, by z kolei umożliwić osobom fizycznym i firmom odroczenia podatkowe, przy jednoczesnym zapewnieniu, że zarządy szkół będą otrzymywać swoje finansowanie.
 •  Udostępnienie 1,9 mld dolarów przez Workplace Safety and Insurance Board (WSIB – Zarząd bezpieczeństwa w pracy i ubezpieczeń), co umożliwi pracodawcom odroczenie płatności o okres maksymalnie sześciu miesięcy.

„Podejmujemy odpowiedzialne kroki na rzecz zmniejszenia obciążeń firm i osób fizycznych”, mówi minister Philips. „W sumie działania te mogą doprowadzić do uwolnienia aż 10 miliardów dolarów w przepływach gotówkowych dla firm i osób fizycznych w tych niepewnych czasach, co pomoże ochronić miejsca pracy i budżety domowe”.

 

GARŚĆ FAKTÓW 

 •  Dokument Aktualne informacje gospodarcze i podatkowe z marca 2020 r. przedstawia planowane założenia na przyszły rok. W ciągu roku rząd będzie przedstawiał regularne aktualizacje perspektywy podatkowej i gospodarczej Prowincji.
 •  Prowincja przewiduje deficyt rzędu 9,2 mld dolarów za lata 2019-20 oraz wzrost rzędu 1,1 mld dolarów względem Budżetu na 2019 r. W związku z odpowiedzią na epidemię COVID- 19, rząd planuje na lata 2020-21 deficyt rzędu 20,5 mld dolarów.
 •  Rezerwa Ontario na lata 2020-21, w wysokości 2,5 mld dolarów, jest najwyższą rezerwą w historii.
 •  Do 15 listopada 2020 r. rząd opublikuje budżet dla prowincji na kilka lat. Tak odpowiedzialne podejście pozwoli rządowi na dalszą ocenę sytuacji gospodarczej oraz przedstawienie długofalowej perspektywy w oparciu o najnowsze i wiarygodne dane.

DODATKOWE ZASOBY